پروژه آبیاری قطره ای به صورت تیپ در مزارع موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

توضیحات پروژِه 

پیمایش به بالا
جهت مشاوره تماس بگیرید.